Make your own free website on Tripod.com

การผสมแสงสี

การผสมแสงสีหมายถึงการนำเอาแสงที่มีสีต่างๆไปรวมกันบนฉากขาวซึ่งจะให้สีใหม่ๆหรือแสงที่ต่างไปจาก
เดิม หรือแม้แต่การฉายแสงสีต่างๆกันไปถูกวัตถุที่มีสี จะทำให้วัตถุนั้นมีสีต่างออกไปสีผสมที่ได้จากการผสม
แสงสีต่างๆ จะได้สีใหม่ที่อ่อนกว่าสีเดิมและการผสมแสงสีมีความสำคัญอยู่ที่ฉาก คือฉากที่ใช้จะต้องมีสีขาว
จริงๆไม่เช่นนั้น อาจทำให้มีใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมีสีต่างไปจากเดิม

แสงสีปฐมภูมิหมายถึงแสงสีบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกออกเป็นสีอื่นได้และไม่อาจนำสีใดมาผสมกันให้เป็นสี
เหล่านั้นได้
แสงสีปฐมภูมิได้แก่ สีแดง เขียว และน้ำเงิน หากนำแสงสีปฐมภูมิทั้งสามมาผสมกันบนฉากสีขาวจะได้แสงสีขาว และแสงที่เกิดจากการนำสีปฐมภูมิมาผสมกันเรียกว่าสีประกอบ ได้แก่ สีเหลือง ม่วง และฟ้า

แสงสีเติมเต็มหมายถึง แสงสีคู่ใดคู่หนึ่งที่นำมาฉายผสมกันแล้วจะให้แสงสีขาว ได้แก่แสงสีแดงกับน้ำเงินเขียว
แสงสีแดงม่วงกับเขียว และ แสงสีน้ำเงินกับเหลือง

คลิกที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าหลัก