Make your own free website on Tripod.com

ความแตกต่างระหว่างการผสมแสงสีและสารส

 การผสมตัวสี เป็นการลดปริมาณแสงสี เพราะการที่เรามองเห็นตัวสีได้นั้นต้องมีแสงสะท้อนหรือทะลุผ่านจาก
ตัวสี เข้ามาสู่นัยน์ตาของเรา ดังนั้นสีผสมของตัวสีที่เห็นเกิดการจากสะท้อนของแสงสีร่วมกันของตัวสีเหล่านั้น เราจึงเห็นตัวสีผสมมีสีเข้มคล้ำกว่าตัวสีเดิมก่อนการผสม และถ้าเราผสมตัวสีปฐมภูมิทั้งหมดในปริมาณเท่าๆ
กัน เราจะเห็นตัวสีผสมเป็นสีดำ เนื่องจากแสงที่ตกกระทบทั้งหมดถูกดูดกลืนไม่มีการสะท้อนเลย ซึ่งเราไม่สามารถนำตัวสีใดๆมาผสมกันให้กลายเป็นสีขาวไปได้ เนื่องจากตัวสีปฐมภูมิ แต่ละตัวจะดูดกลืนแสงสีอื่นๆ เหลือ
แสงที่สะท้อนเข้ามาสู่นัยน์ตาเพียงบางส่วน จึงไม่มีโอกาสที่จะนำสารสีมาผสมกันแล้วเกิดเปนสีขาวได้

การผสมแสงสี เป็นการเพิ่มแสงสี เพราะเรารับรู้แสงผสมได้จากการที่แสงสีเหล่านั้นตกกระทบกันบนฉากสีขาว
แล้วสะท้อนแสงสีต่างๆเข้ามาสู่นัยน์ตาของเราแสงสีที่สะท้อนจะมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณของแสงสีที่
ตกกระทบลงบนฉาก เราจึงเห็นแสงสีผสมมีสีอ่อนกว่าสีเดิมก่อนการผสม และเมื่อเราฉายแสงสีปฐมภูมิทั้งสามสี ซ้อนกันบนฉากขาวในปริมาณที่เท่าๆกัน จะได้แสงสีผสมกันเป็น แสงขาว เนื่องจากสีปฐมภูมิทั้งสามสี
กระตุ้นเซลล์ประสาทตาที่รับรู้แสงสีทั้งสาม ให้ทำงานพร้อมกัน เราจึงเห็นเป็นแสงขาว

คลิกที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าหลัก