Make your own free website on Tripod.com

การผสมสารสี

line.gif

ตัวสีที่มีอยู่ในวัตถุต่างๆมี2ประเภทคือ ตัวสีที่มนุษย์สร้างขึ้นและตัวสีที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ เมื่อเรานำตัวสีต่างๆมาผสมด้วยกันจะได้ตัวสีใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิม และมีสีที่เข้มกว่าเดิม เนื่องจากตัวสีแต่ละตัวจะดูดกลืนสีและสะท้อนสีต่างกัน
เมื่อผสมกันตัวสีต่างๆจะดูดกลืนแสงสีต่างๆไว้ทำให้สะท้อนแสงจากตัวสีผสมน้อยลง จึงเห็นว่าสีเข้มขึ้น

ตัวสีปฐมภูมิหมายถึงตัวสีบริสุทธิ์ ไม่มีสารสีใดที่สามารถนำมาผสมกันให้เป็นสีปฐมภูมิได้แต่เมื่อเรานำตัวสีปฐมภูมิมาผสมกันในสัดส่วนต่างๆจะได้สีต่างๆมากมาย ตัวสีปฐมภูมิได้แก่สารสีสี แดงม่วง น้ำเงินเขียวและเหลือง ซึ่งจะตรงกับแม่สีในวิชาศิลปะคือ แม่สีสี แดง เหลือง น้ำเงินแต่การเรียกชื่อสารสีปฐมภูมิเช่นนี้เพราะเรียกตามสีของแสงซึ่งสะท้อนออกมาจากสารสีเหล่านี้เมื่ออยู่ในแสงขาวดังนี้
แม่สีสีแดง เรียกว่า สารสีสีแดงม่วง(magenta)
แม่สีสีเหลือง เรียกว่า สารสีสีเหลือง(yellow)
แม่สีสีน้ำเงิน เรียกว่า สารสีสีน้ำเงินเขียว(cyan)
ถ้านำตีวสีปฐมภูมิมาผสมกันด้วยความเข้มข้นที่พอเหมาะ จะได้ตัวสีผสมสีดำซึ่งเรียกคู่สีนั้นว่าคู่สีเติมเต็ม

สารสีเติมเต็มคือ สารสีที่ผสมกันแล้วจะได้สีดำจากรูปมีอยู่3คู่คือ
1.สีแดงม่วงกับเขียว
2. สีเหลืองกับน้ำเงิน
3.สีน้ำเงินเขียวกับแดง

คลิกที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าหลัก